להזמנות:04-6440648
משלוח חינם בקניה מעל 300 ש"ח
תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון האתר

כללי

1.1. אתר האינטרנט www.Galilee-products.com   הלן: “האתר” שפותח נבנה ועוצב ע”י חברת גליל מוצרי בריאות בע”מ (להלן: ” החברה”) משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הלקוחות ברשת האינטרנט בישראל.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל לקוח משתמש אינטרנט באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין החברה עקב כך, הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות כל מדיה אחרת מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של  החברה ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור, מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

1.5 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

1.6 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

1.7  אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

1.5. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתכוון גם לנקבה.
1.6. חלוקת הפרקים בתקנון נועדה לשם התמצאות הקורא ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

אודות המכירות

2.1. גליל מוצרי בריאות מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר את מוצרי גליל בדרך נוחה, מהירה וקלה.
2.2. עבור כל מוצר המוצע למכירה קיים פירוט בסיסי בצדו הכולל שם המוצר, כמות תכולת המוצר, מלל לתיאור המוצר, מחיר לצרכן, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים.

2.3. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה באתר מוצגים בשקל חדש וכוללים מע”מ על פי דין.

2.4. לאחר אישור ההזמנה ע”י המערכת וקבלת מספר אישור, או בשלב מאוחר יותר, על ידי המערכת האלקטרונית, הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. מחברת האשראי , יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

2.6 החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם.
ואולם, אם יתברר כי מוצר אשר נרכש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, ואו תסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנת הפריט החסר, החברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. במקרה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה, אובדן רווח וכיו”ב.

מכירה מקוונת

 1. 3.1. מכירה מקוונת היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
  3.2. מבצע הפעולה בוחר מוצר מומלץ לרוכשים באתר החברה לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה ולבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.


3.3.  השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים.

אספקת/הובלת המוצרים

 1. 4.1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל כפי שהוקלדו בעת הרכישה באתר, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
  4.2. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר תמורתם שולמה במלואה באמצעות כרטיסי אשראי כמפורט להלן, ונמצא במלאי.

4.3. החברה עושה ככל יכולתה על מנת לעדכן באתר את המוצרים החסרים במלאי. עם זאת יתכן כי מוצר החסר במלאי מופיע באתר כזמין לאספקה. החברה לא תהייה אחראית בשום מקרה לנזק כלשהוא שנגרם ו/או העשוי להיגרם בשל אי אספקת המוצר.

4.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל על הצדדים, אשר יתואם עימם מראש.

4.5 לידיעת הרוכשים באתר, כי החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

4.6 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוחים חריגים ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של משלוח חריג ו/או משלוח מחוץ לגבולות ישראל כאמור, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין משלוח רגיל בישראל , בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

4.7. הוראות המשלוחים שתקבע ע”י החברה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, יחולו על כל אספקה/ משלוח של מוצר באמצעות חברת המשלוח מטעם גליל מוצרי בריאות בע"מ, ויחייבו כל רוכש באתר. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד בית הלקוח או מקום אחר עליו תחליט חברת המשלוח ותודיע על כך ללקוח. ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

4.8  זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

4.9. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון, במקרה של אספקת מוצר הדורש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שרכש בשמו ובעל כרטיס האשראי אשר באמצעותו נעשתה הרכישה באתר החברה, ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת הרכישה באתר החברה.

4.10. ככלל, אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר, זמני האספקה של המוצרים הינם תוך 5 ימי עסקים למעט משלוחים לאזורים המוגבלים בגישה מבחינה ביטחונית.

4.11. ככלל, אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר, ברכישה באתר בסכום העולה על 300 ש”ח לא יחולו דמי משלוח. ברכישה מתחת ל 300 ₪ יחולו דמי משלוח בסכום של 30 ₪ למשלוח.

מדיניות החלפת מוצרים ו/או החזר וזיכוי כספי

 1. 5.1. החלפת מוצר או החזרת מוצר תאושר ותבוצע בתוך 14 יום מתאריך רכישתו בהצגת פתק החלפה או תעודת המשלוח המעידה על רכישתו ותאריך הרכישה.

5.2. זיכוי כספי יינתן בהצגת הוכחת קנייה כגון חשבונית מס כדין  או שובר זיכוי מאת החברה. הזיכוי יינתן בהתאם לעלות הרכישה בפועל. תוקפו של שובר זיכוי הינו לשנתיים מיום הנפקתו.

5.3. החזר כספי יינתן בהצגת מסמך רכישה באתר כשהמוצר סגור ובאריזתו המקורית בלבד. 

שירות לקוחות

 1. 6.1. ניתן לפנות באתר בשאלות לגבי מוצרי החברה המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על שימוש המוצר, תופעות לוואי ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות באתר בצור קשר

  מדיניות פרטיות

 2. 7.1. כדי לרכוש מוצר, הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי כרטיס האשראי למערכת .


7.2 למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרכישה  באתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה  ברישום לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור ולהשתמש בו לצורך המשך קשר עם הלקוח / רוכש באתר החברה.

7.3. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

7.4. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. החברה עושה שימוש בהגנות מתקדמות בגין עסקאות ורכישות אשר מתבצעות באתר החברה באמצעות כרטיסי אשראי, יובהר כי כל העברה של פרטי אשראי מהאתר החברה נעשית, באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה  לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם כתוצאה מרשלנות של מי מעובדי החברה.

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

 1. 8.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א  1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.


8.2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע: * ברכישה של מוצר – מיום הרכישה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם. 

8.3. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך המוגדרים בסעיף 14ג1 בחוק הגנת הצרכן בא יכול מבצע הפעולה באתר שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל את עסקת הרכישה שביצע: ברכישה של מוצר שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת ההזמנה באתר החברה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

8.4. ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;

8.5. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס מס’ 04-6440940 ו/או באמצעות שליחת הודעה בכתב לדוא”ל תיבת צור קשר באתר החברה בהודעת ביטול העסקה יש לפרט את שם הצרכן המלא ומספר תעודת הזהות וכתובת ליצירת קשר.

8.6 תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית החברה לגבות מ הרוכש באתר החברה דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר החברה למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם בתוספת תשלום בעבור דמי משלוח אשר לא יושבו ללקוח בכל מקרה.
תנאי לביטול העסקה לפי סעיף זה הוא שמבצע הפעולה השיב לחברה במסירה אישית או בדואר רשום, במשרדה הרשום במען: אזור תעשייה דרומי מגדל העמק, רחוב הצורף 3  ת.ד.4514, את המוצר שרכש באריזתו המקורית מבלי שהמוצר נפתח ומבלי שנעשה במוצר שימוש כלשהו.

קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת המוצר"  לחברה " בכתובת הרשומה לעיל, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והבקשה אושרה ע"י החברה, תהה לחברה הזכות לגבות ממבצע הפעולה דמי משלוח חוזר בגין הפעולה כאמור.

8.7  החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה ממצבם המקורי נפתחו נפגמו או נעשה שימוש במוצר, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה פעולה ו/או שימוש המשנה מצבו לרעה לרבות לעניין נראות המוצר, עומדת לחברה הזכות לחייב את נזקיה מאת הרוכשים בשל כך, או שלא להסכים ולקבל לידיה את המוצר חזרה ולהשיב ללקוח תשלום שנגבה ממנו בעבור המוצר.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 

8.8 . האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן, כמפורט לעיל.

8.9  החברה  תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המבצע ההזמנה ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו- החברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

אחריות

 1. 10.1. אחריות בגין מוצרים
  החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים שלה בדרך נוחה, מהירה וקלה נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

10.2  החברה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש במוצרי החברה, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

10.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.

10.4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

10.5  החברה תהא אחראית למוצריה כלפי הרוכשים באתר בהתאם חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980 .

 1. קניין רוחני: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של גליל מוצרי בריאות בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לגליל מוצרי בריאות בע"מ לעשות שימוש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מגליל מוצרי בריאות בע"מ , לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על גליל מוצרי בריאות בע"מ.
 2. 12. דין וסמכות שיפוט: על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך בישראל.

לקוחות יקרים, האתר פועל ואנו זמינים לספק לכם הזמנות במגבלות המצב הביטחוני במדינה, ניתן דרך לינק הוואטספ ליצור קשר לבקשות מיוחדות ותיאום הספקות לאיזורים בצפון ובדרום אולם יתכנו עיכובים באספקות
מאחלים לכולם ימים שקטים ובטוחים
סבון גליל.